Erasmus+

Erasmus plus Akcja 1

Erasmus+

Jeśli złożyłeś wniosek lub masz zamiar to zrobić
zgłoś się.
Organizujemy pomoc w realizacji programu. Posiadamy Partnerów w krajach UE i w krajach partnerskich.

Erasmus plus

W ramach Erasmus+ Akcja 1 organizujemy
partnerstwa międzynarodowe i szkolenia za granicą

Termin składania wniosków Erasmus+ w 2019 r.

Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2019 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 14 lutego 2019 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – wspólne zaproszenie do składania wniosków UE-Japonia – 1 kwietnia 2019 r.
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 16 maja 2019 r.

Erasmus+. Do kogo adresowane są szkolenia za granicą Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób?

 • nauczyciele szkół podstawowych, szkół średnich i szkół wyższych oraz osoby pracujące z młodymi ludźmi  - tu nie wymagana jest znajomość języka obcego. Dla nauczycieli języków obcych proponujemy między innymi specjalistyczne, dydaktyczne kursy językowe, kursy z wykorzystaniem nowoczesnych osiągnięć technicznych - Np. Blended learning, platforma e-learningowa i wiele innych.

 • szkoły wyższe, pragnące nawiązać partnerstwo z zagranicznymi uczelniami w celu opracowania wspólnych programów magisterskich Erasmus Mundus. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki, w innym kraju, z nisko oprocentowanych pożyczek przy pokaźnym dofinansowaniu wyjazdu z funduszu projektu. Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia kadry oraz młodzieży.

Akcja 1 wspiera cztery różne rodzaje działań w sektorach edukacji formalnej i pozaformalnej:

 1. mobilność pracowników (wszystkie obszary uczenia się przez całe życie; kształcenie i szkolenie specjalistów, w tym pracowników młodzieżowych zaangażowanych w kształcenie, szkolenie lub edukację pozaformalną młodzieży - Np. kursy językowe dla kadry, zagraniczne staże zawodowe),

 2. mobilność studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kształcenia i szkolenia zawodowego (studia, kształcenie w miejscu pracy, staże zawodowe za granicą),

 3. mobilność studentów w ramach studiów magisterskich (system gwarancji kredytowych),

 4. wymiana młodzieży i wolontariat młodzieży.

W ramach Erasmus plus mobilność kadry / pracowników można wymienić przykładowe działania:

 • kursy, szkolenia i praktyki dla nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, zawodowych i szkół wyższych a także nauczycieli zawodu i osób pracujących z młodzieżą

 • wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli i kadry pracującej z młodzieżą i praktyki zawodowe,  w ramach jednego projektu, mogą być realizowane przez okres dwóch lat i obejmować wiele krajów Unii Europejskiej i i krajów Partnerskich.

 • Bezpłatne kursy języka angielskiego dla nauczycieli mogą objąć także nauczycieli nie znających jeszcze tego języka. Podobnie jest z każdym innym językiem krajów Unii Europejskiej.

Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus plus

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Akcja  KA1) poza standardowymi działaniami ,przewidzianymi w projekcie, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:
· teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą,
szkoleniach kadry/pracowników w formie:
- udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych,
- obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)
Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej z uwzględnieniem potrzeb szkoły, możliwości zaadaptowania do jej potrzeb, zaobserwowanych rozwiązań w zagranicznej szkole partnerskiej. Wszelkie działania mają celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, przeniesienie nowych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych do szkoły macierzystej. Trzeba zaznaczyć że w programie mogą wziąć udział także organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych - tu z wyjazdów mogą korzystać np. nauczyciele ze szkół ogólnokształcących dla dorosłych, szkoleniowcy oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą Erasmus plus

Program Erasmus+ umożliwia również rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą.

Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki.

W ramach programu wspierane są: szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże.

Potencjalni beneficjenci

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Projekty trwają od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Erasmus plus mobilność młodzieży

Erasmus plus mobilność młodzieży obejmuje: studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kształcenia i szkolenia zawodowego można wymienić przykładowe działania:

 • zorganizowanie praktyk zawodowych dla zawodowych szkół średnich i szkół zawodowych, dowolnego sektora usług lub gospodarki. Przykładem może być program łączący praktyki zawodowe dla młodzieży w kilku krajach UE i krajach partnerskich - w takich branżach jak hotelarstwo z uwzględnieniem obsługi gości i usług powiązanych jak Np. w gastronomii: praktyki dla kucharzy, kelnerów, barmanów i sommalierów. Ponadto mogą zostać zorganizowane praktyki dot. rolnictwa i produkcji rolnej, usług dot. napraw samochodów itp.

 • Praktyki zawodowe dla studentów w krajach Unii Europejskiej i w krajach partnerskich mogą obejmować takie dziedziny studiów jak: artystyczne, ekonomiczne, medyczne, morskie, muzyczne, pedagogiczne, rolnicze, sportowo-turystyczne, AWF-y, techniczne itp.

Staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych i technicznych i absolwentów Erasmus plus

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla uczniów szkół zawodowych i technicznych oraz osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Erasmus+ Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży polega na wymianie przynajmniej 2 grup rówieśników w wieku 13 - 30 lat z co najmniej 2 krajów, którzy swoje doświadczenia z programu będą realizowali poza murami uczelni lub szkoły. W programie przynajmniej jeden z tych krajów musi brać udział w programie. Wymiana może obejmować min. 16 osób a maksymalnie 60 osób i może trwać od 5 do 21 dni, bez czasu podróży. Projekt powinien trwać od 3 do 24 miesięcy.

Oferta partnerstwa w programie Erasmus+ Akcja 1

Zgłoś się do LEXIS zaproponujemy Ci miejsce realizacji projektu w kilku państwach Unii Europejskiej, w placówkach edukacyjnych o najwyższym światowym standardzie.

Jeśli poszukujesz partnera do projektu, to dobrze trafiłeś. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę placówek edukacyjnych z całego świata. Znamy naszych partnerów z licznych spotkań i wyjazdów zagranicznych. Mamy kontakty do podobnych placówek w krajach partnerskich. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, doświadczenie w edukacji młodzieży i dorosłych oraz b. dobre przygotowanie metodyczne do prowadzenia kursów i szkoleń w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Posiadamy własną, bardzo nowoczesną platformę e-learningową.