Erasmus+

Erasmus plus Akcja 1 Mobilność edukacyjna

Erasmus+

Jeśli złożyłeś wniosek lub masz zamiar to zrobić zgłoś się.
Organizujemy pomoc w realizacji programu. Posiadamy Partnerów w krajach UE i w krajach partnerskich.

Erasmus plus

W ramach Erasmus+ Akcja 1 organizujemy
partnerstwa międzynarodowe i szkolenia za granicą

Termin składania wniosków Erasmus+ w 2022 r.

Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+. Do kogo adresowane są szkolenia za granicą Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób?

 • nauczyciele szkół podstawowych, szkół średnich i szkół wyższych oraz osoby pracujące z młodymi ludźmi  - tu nie wymagana jest znajomość języka obcego. Dla nauczycieli języków obcych proponujemy między innymi specjalistyczne, dydaktyczne kursy językowe, kursy z wykorzystaniem nowoczesnych osiągnięć technicznych - Np. Blended learning, platforma e-learningowa i wiele innych.

 • szkoły wyższe, pragnące nawiązać partnerstwo z zagranicznymi uczelniami w celu opracowania wspólnych programów magisterskich Erasmus Mundus. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki, w innym kraju, z nisko oprocentowanych pożyczek przy pokaźnym dofinansowaniu wyjazdu z funduszu projektu. Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia kadry oraz młodzieży.

Akcja 1 wspiera cztery różne rodzaje działań w sektorach edukacji formalnej i pozaformalnej:

 1. Projekty w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą,

 2. wymiana młodzieży i wolontariat młodzieży,

 3. działanie na rzecz włączenia DiscoverEU,

 4. działania wspierające uczestnictwo młodzieży.

Wymiana młodzieży polega na wymianie przynajmniej 2 grup rówieśników w wieku 13 - 30 lat z co najmniej 2 krajów, którzy swoje doświadczenia z programu będą realizowali poza murami uczelni lub szkoły. W programie przynajmniej jeden z tych krajów musi brać udział w programie. Wymiana może obejmować min. 16 osób a maksymalnie 60 osób i może trwać od 5 do 21 dni, bez czasu podróży. Projekt powinien trwać od 3 do 24 miesięcy.
Oferta partnerstwa w programie Erasmus+ Akcja 1.
 

W ramach Erasmus plus mobilność kadry / pracowników można wymienić przykładowe działania:

 • obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni) – uczestnicy mogą spędzić pewien okres czasu w organizacji w celu nauki nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interiekcję z osobami na równoważnych stanowiskach

 • wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni) – w organizacji przyjmującej w innym kraju, uczestnicy mogą uczyć się poprzez wykonywanie zadań i wymianę doświadczeń z osobami na równoważnych stanowiskach

 • kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni; opłaty za udział w kursach będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika) – uczestnicy mogą skorzystać ze zorganizowanego kursu lub podobnego szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanych specjalistów, opartego na wcześniej określonym programie i efektach uczenia się. W szkoleniu mogą brać udział uczestnicy z co najmniej dwóch różnych krajów i musi ono umożliwiać uczestnikom interakcję z innymi osobami uczącymi się i osobami prowadzącymi szkolenia. Wsparcie nie obejmuje całkowicie biernych działań, takich jak słuchanie wykładów, wystąpień lub organizowanych na masową skalę konferencji.

Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus plus

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Akcja  KA1) poza standardowymi działaniami ,przewidzianymi w projekcie, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:
· teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą,
szkoleniach kadry/pracowników w formie:
- udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych,
- obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)
Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej z uwzględnieniem potrzeb szkoły, możliwości zaadaptowania do jej potrzeb, zaobserwowanych rozwiązań w zagranicznej szkole partnerskiej. Wszelkie działania mają celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, przeniesienie nowych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych do szkoły macierzystej. Trzeba zaznaczyć że w programie mogą wziąć udział także organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych - tu z wyjazdów mogą korzystać np. nauczyciele ze szkół ogólnokształcących dla dorosłych, szkoleniowcy oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą Erasmus plus

Program Erasmus+ umożliwia również rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą.

Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki.

W ramach programu wspierane są: szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże.

Potencjalni beneficjenci

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Projekty trwają od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Erasmus plus mobilność młodzieży

Erasmus plus mobilność młodzieży obejmuje: studentów szkół wyższych oraz słuchaczy kształcenia i szkolenia zawodowego można wymienić przykładowe działania:

 • zorganizowanie praktyk zawodowych dla zawodowych szkół średnich i szkół zawodowych, dowolnego sektora usług lub gospodarki. Przykładem może być program łączący praktyki zawodowe dla młodzieży w kilku krajach UE i krajach partnerskich - w takich branżach jak hotelarstwo z uwzględnieniem obsługi gości i usług powiązanych jak Np. w gastronomii: praktyki dla kucharzy, kelnerów, barmanów i sommalierów. Ponadto mogą zostać zorganizowane praktyki dot. rolnictwa i produkcji rolnej, usług dot. napraw samochodów itp.

 • Praktyki zawodowe dla studentów w krajach Unii Europejskiej i w krajach partnerskich mogą obejmować takie dziedziny studiów jak: artystyczne, ekonomiczne, medyczne, morskie, muzyczne, pedagogiczne, rolnicze, sportowo-turystyczne, AWF-y, techniczne itp.

Staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych i technicznych i absolwentów Erasmus plus

Staż za granicą trwa co najmniej 2 miesiące i maksymalnie 12 miesięcy.
Oferta jest dostępna dla studentów (na poziomie licencjatu i magistra oraz doktoratów) zarejestrowanych w instytucjach szkolnictwa wyższego posiadających Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego.
Staż musi być adekwatny do kierunku studiów oraz, w miarę możliwości, być zintegrowany z programem studiów.
Staż można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (nie włączając w to instytucji, organów i agencji UE).
 

Erasmus+ Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży polega na wymianie przynajmniej 2 grup rówieśników w wieku 13 - 30 lat z co najmniej 2 krajów, którzy swoje doświadczenia z programu będą realizowali poza murami uczelni lub szkoły. W programie przynajmniej jeden z tych krajów musi brać udział w programie. Wymiana może obejmować min. 16 osób a maksymalnie 60 osób i może trwać od 5 do 21 dni, bez czasu podróży. Projekt powinien trwać od 3 do 24 miesięcy.

Oferta partnerstwa w programie Erasmus+ Akcja 1

Zgłoś się do LEXIS zaproponujemy Ci miejsce realizacji projektu w kilku państwach Unii Europejskiej, w placówkach edukacyjnych o najwyższym światowym standardzie.

Jeśli poszukujesz partnera do projektu, to dobrze trafiłeś. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę placówek edukacyjnych z całego świata. Znamy naszych partnerów z licznych spotkań i wyjazdów zagranicznych. Mamy kontakty do podobnych placówek w krajach partnerskich. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, doświadczenie w edukacji młodzieży i dorosłych oraz b. dobre przygotowanie metodyczne do prowadzenia kursów i szkoleń w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Posiadamy własną, bardzo nowoczesną platformę e-learningową.

Zobacz propozycje Erasmusa dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich

Zobacz propozycje Erasmusa dla nauczycieli szkół wyższych